İlahiyat Tetkikleri Dergisi

Yayın, hakem değerlendirmesi, yayınlama ve etik standartlar gibi derginin politikaları hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmak için lütfen Politikalar sayfasını ziyaret ediniz. Benzer şekilde, dergi hakkında detaylı bilgi için Lütfen Hakkında sayfasını ziyaret ediniz.

Değerlendirme için sunulan makaleler orijinal olmalıdır ve daha önce herhangi bir elektronik veya basılı ortamda sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır. Eğer bir makale daha önce bir konferansta veya toplantıda sunulmuşsa, yazarlar etkinlikle ilgili detaylı bilgi sağlamalıdır, bunlar arasında organizasyonun adı, tarihi ve yeri bulunmalıdır.

Yazarlar aşağıda belirtilen ilgili kılavuza göre makalelerini hazırlama zorunluluğundadır:

•    Gözlemsel orijinal araştırma çalışmaları: STROBE kılavuzları
•    Kalitatif araştırma: SRQR kılavuzları

Araştırmanız için doğru kılavuzu bulmak için lütfen Equator Network'ün buradaki anketi doldurun.

Makalelerin stili İSNAD 2. versiyonu takip etmelidir.

Makaleler sadece derginin çevrimiçi makale gönderme ve değerlendirme sistemi aracılığıyla gönderilebilir. Diğer herhangi bir ortam aracılığıyla gönderilen makaleler ve yazarlardan başka kişiler tarafından yapılan gönderimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlk gönderim sırasında, yazarların aşağıdaki formu sunmaları gerekmektedir:
· Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu

MAKALE HAZIRLAMA
Başlık sayfası: Tüm gönderimlerle birlikte ayrı bir başlık sayfası sunulmalıdır ve bu sayfa aşağıdaki bilgileri içermelidir:
•    Makalenin tam başlığı ve 50 karakteri geçmeyen kısa bir başlık,
•    Yazar(lar)ın adı(ları), kurum(lar)ı, en yüksek akademik dereceleri ve ORCID kimlik numaraları,
•    Proje bilgisi ve destek sağlayan diğer kaynaklar hakkında detaylı bilgi,
•    İlgili yazarın adı, adresi, telefon numarası (cep telefonu dahil) ve e-posta adresi,
•    Yazarlık kriterlerini karşılamayan, ancak makalenin hazırlanmasına katkıda bulunan kişilerin teşekkürü,
•    Yazar(lar) derginin Yayın Kurulu üyesi ise bu bilginin başlık sayfasında belirtilmesi gerekmektedir.

Özet: Kitap İncelemesi hariç tüm gönderimlerle birlikte bir özet sunulmalıdır. Araştırma Makalelerinin özeti yapılandırılmamış olmalıdır. Kelime sayısı özelliklerine ilişkin bilgi için aşağıdaki Tablo 1'e bakınız.

Anahtar kelimeler: Her gönderi, özetin sonunda konu dizinlemesi için en az beş en fazla sekiz anahtar kelime ile birlikte sunulmalıdır. Anahtar kelimelerle ilgili aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır:

a) İlgili makaleyi doğru bir şekilde yansıtan kavramlar seçilmelidir.
b) Genelden özele doğru sıralanmalıdır.
c) İlk kavram, ilgili bilim dalının adı olmalıdır (Siyasi Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Tefsir, Hadis, Kelâm, vb.).
d) İkinci kavram, konuyu yansıtan bir kavram olmalıdır. Ülke, şehir, kişi veya eserin adı olarak belirlenmelidir (Savaş, Göç, Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Kader, Mu‘tezile, Mâtürîdî, Kitabü’t-Tevhîd vb.).
e) Makalenin içeriğini yansıtan kavramlar daha sonra eklenmelidir (Millî Mücadele, Sakarya Meydan Savaşı, İnsan Fiilleri, Kesb, İstitâat).
f) Çalışmanın odak noktası bir kişi veya bir eserse, ilgili kişinin veya eserin adı anahtar kelimeler arasına eklenmelidir.
g) Kavramsal anlamı olmayan kelimeler anahtar kelime kavramı olarak tercih edilmemelidir.
h) Özel adlar olsalar da olmasalar da, anahtar kelimeler büyük harflerle yazılmalıdır.

Makale Türleri
Araştırma Makaleleri
: Ana metin "Giriş" ve "Sonuç" başlıklarından oluşmalıdır ve alt başlıklarda başlıkların önüne numaralar eklenmelidir. Özet 250 kelimeyi geçmemelidir.

Kitap İncelemeleri: İlahiyat alanında yayınlanan güncel ve önemli sayılan kitaplar için yapılan değerlendirmeler, Yayın Kurulu tarafından belirlenen ve konunun uzmanı sayılacak dış hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanabilir. Bu incelemeler, kitabın güçlü ve zayıf yönlerini vurgulayarak, derginin okuyucu kitlesine olan ilgisini ve önemini ortaya koymalıdır.

Tablolar
Tablolar, referans listesinden sonra ana belgeye dahil edilmeli ve metinde atıfta bulunulan sırayla ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Her tablonun üstünde tanımlayıcı bir başlık bulunmalı ve tabloda kullanılan herhangi bir kısaltma, alt notlarla tablonun altında tanımlanmalıdır (metinde tanımlanmış olsalar bile). Başlığın üstünde, eğik yazıyla başlığın tamamını kapsayan tanımlayıcı bir başlık bulunmalıdır. Tablolar, Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve verilerin okunması ve anlaşılması kolay olacak şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler, ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı, ancak ana metni desteklemeli ve geliştirmelidir.

Resim ve Resim Altyazıları
Resimler, grafikler ve fotoğraflar TIFF veya JPEG formatında ayrı dosyalar olarak gönderilmeli ve Word belgesine veya ana makale dosyasına eklenmemelidir. Eğer bir görselin alt birimleri varsa, her alt birim ayrı bir dosya olarak sunulmalı ve alt birimler tek bir resme birleştirilmemelidir. Alt birimleri göstermek için görseller (a, b, c, vb.) etiketlenmemelidir. Bunun yerine, farklı şekil parçalarını tanımlamak için şekil açıklaması kullanılmalıdır. Kalın ve ince oklar, ok uçları, yıldızlar, yıldız işaretleri ve benzeri işaretler şekillerde kullanılabilir ve bunlar şekil açıklamalarını desteklemek amacıyla kullanılabilir. Şekiller bireyleri veya kurumları tanımlayabilecek herhangi bir bilgiyi gizlemek için anonimleştirilmelidir. Her bir şekil için minimum çözünürlük 300 DPI olmalı ve şekiller net ve okunması kolay olmalıdır. Resim açıklamaları ana belgenin sonunda listelenmelidir. Görsellere/resimlere ana metinde atıfta bulunulmalı ve bahsedildikleri sırayla ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

Kısaltmalar
Makalede kullanılacak kısaltmalarla ilgili ISNAD 2'nin yazım kurallarını incelemek önemlidir. Gerekli bilgilere https://www.isnadsistemi.org/en/guide/isnad2-2/academic-writing/22-list-of-abbreviations-turkish-english-arabic/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Ürünleri Tanımlama
Bir makalede bir ürün, donanım veya yazılım programından bahsederken, ürünle ilgili detaylı bilgileri parantez içinde sağlamak önemlidir. Bu bilgiler ürünün adını, üreticisini ve şirketin bulunduğu şehri ve ülkeyi içermelidir. Örneğin, General Electric tarafından Milwaukee, Wisconsin, ABD'de üretilen Discovery St PET/CT tarama cihazından bahsediliyorsa, bilgiler aşağıdaki formatta sunulmalıdır: "Discovery St PET/CT tarama cihazı (General Electric, Milwaukee, WI, ABD)." Bu bilgilerin sağlanması, ürünün doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlar.

Ek Materyaller
Ek materyaller, ses dosyaları, videolar, veri kümesi ve ek dokümanlar (örneğin, ekler, ek figürler, tablolar gibi), makalenin ana metnini tamamlamak amacıyla kullanılır. Bu ek materyaller, referans listesinden sonra ayrı bir bölüm olarak sunulmalıdır. Her bir ek materyalin makale ile ilgisini açıklamak için kısa açıklamalar eklenmelidir. Ek materyaller için sayfa numarası gerekli değildir.

KAYNAKLAR
Hem metin içi kaynaklar hem kaynakça bölümü İSNAD 2. versiyona göre (Microsoft Word uygulamasında, Başvurular, Kaynakları Yönet) hazırlanmalıdır.

Yayınlara atıfta bulunurken, en güncel ve en son yayınlar tercih edilmelidir. Yazarlar kaynakların doğruluğundan sorumludur. Makalenin ana metninde, kaynaklar parantez içinde yazarın adı ve yayın yılı ile belirtilmelidir. Ana metinde doğrudan alıntı yapıldığı durumlarda, yazarın adından sonra parantez içinde yayın yılı ve sayfa numarası belirtilmelidir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.KAYNAKÇA
Aşağıdaki örneklerde farklı yayın türleri için referans stilleri sunulmaktadır. 

Dergi Makalesi: Kalaycı, Mehmet – Eren, Muhammet Emin. “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography: Muṣṭafá Ibn Ibrāhīm and is Alphabetical Classifıcation of Sects”. Ilahiyat Studies 9/2 (2018), 249-290. https://doi.org/10.12730/13091719.2018.92.182
محمد بن الحسن بن فورك، "المقدمة"، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، تح: أحمد عبد الرحيم السايح (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠٥)، ٢٤.

Birden fazla yazarlı dergi makalesi: Ayten, Ali vd. “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.

Kitaplar
Yazarsız: İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı. Ankara: Adalet Yayınevi, 2014.
Tek Yazarlı Kitap: İnan, Afet. Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018.
 محمد بن الحسن بن فورك، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، تح: أحمد عبد الرحيم السايح ( القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠٥)، ٢٤.

İki Yazarlı: Barkan, Ömer Lütfi – Ayverdi, Ekrem Hakkı. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973.
Üç ve Daha Fazla Yazarlı: Eisen, Mitchell L. vd. Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2002.

Editörlü Kitap Bölümü: Faroqhi, Suraiya (ed.). Türkiye Tarihi 1603-1839. çev. Fethi Aytuna. 3 Cilt. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011.
Neşir: Taşköprizâde Ahmed Efendi. Miftâḥu’s-saʿâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʿâti’l-ʿulûm. nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr – Kâmil Kâmil Bekrî. 3 Cilt. Kahire: Dârü’l-Kütübi’l-Hadis, 3. Basım, 1968.
Tahkik: Saffâr, Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. thk. Angelika Brodersen. 2 Cilt. Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 1432/2011.
Meâl: Kur’ân-ı Kerîm Meâli. çev. Halil Altuntaş – Muzaffer Şahin. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 3. Basım, 2009.
Hadis: Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî. el-Müsned. nşr. Ebû Hâcir Muhammed Saîd Besyûnî. Beyrut: y.y., 1405/1985.
Tez: Demir, Abdullah. Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014. https://doi.org/10.5281/zenodo.3359806
 زينب يوسف عبد الله هاشم، الإستعارة عند عبد القاهر الجرجاني (رسالة الماجستير، جامعة أم القرى، ١٤١٤/١٩٩٤)، ٥٦.

Web Sayfası: DİB, Diyanet İşleri Başkanlığı. “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı”. Erişim 1 Mayıs 2017. https://kurul.diyanet.gov.tr

ÜRETİM
Bir makale yayın için kabul edildikten sonra, profesyonel dil editörleri tarafından yapılan bir kopya düzenleme sürecinden geçer. Bu süreçte dilbilgisi, noktalama işaretleri ve biçimlendirme hataları düzeltilirken, makalenin genel anlaşılırlığını ve okunabilirliğini artırmak için değişiklikler yapılabilir.

Kopya düzenleme süreci tamamlandıktan sonra, makale "ahead-of-print" yayını olarak çevrimiçi olarak yayınlanır. Bu, makalenin planlanmış bir dergi sayısında yer almadan önce okuyucuların erişimine sunulduğu anlamına gelir. Bu, okuyucuların en son araştırmaya en kısa sürede erişimini sağlar

Makale resmi olarak yayınlanmadan önce, ilgili yazara kabul edilen makalesinin PDF düzeltme nüshası incelemesi için gönderilir. İlgili yazarın, makalenin yayınlanması için belirli bir süre içinde (genellikle 2 gün) düzeltme nüshasını gözden geçirmesi ve onaylaması istenir. Bu, yayın sürecinde önemli bir adımdır, çünkü yazarın hataları yakalaması veya son değişiklikleri yapması için bir fırsat sunar.

ENGLISH
EISSN 2602-3946